Ordrup skole har haft stor succes med deres nye design. Det er ikke alle der ville vove noget så nyt til en gammel respektabel bygning. Foto: LOOP.bz

SKOLEBYGGERI

Kommuner, der skal i gang med at bygge nye skoler eller renovere eksisterende skoler, kan have stor fordel af en udviklingsproces, før skolebyggeriet bliver sendt i udbud. Det er vigtigt at udbud afspejler kommunens ønsker og krav til en kommende skole og dens organisering.

Organiseringen af en skole er lige så vigtig for elevernes læringsprocesser, som de fysiske rammer er. 

LOOP.bz udvikler skoler på baggrund af den seneste viden om, hvordan børn lærer bedst, og hvordan de bedst bliver rustet til at skabe deres fremtid. Over de sidste otte år har LOOP.bz lavet over 100 casestudier i mere end 25 lande. På baggrund af vores viden og erfaringer rådgiver vi i alle stadier af et skolebyggeri og i hele led af organisationen afhængig af hvad I har brug for.

Læs mere her om det gode læringsrum, der er en forudsætningen for succes i skolen. Især efter de retningslinjer, som skolereform 2014 har medført. Du kan også læse mere om vores tanker vedrørende den proces vi mener bedst støtter en udvikling.

 

Scroll eller klik for at læse mere om skolebyggeri og: De fysiske rammer     Organisationen     Kommunen     Arkitekterne     Under byggeriet     Ledelsen     Lærerne     Eleverne     Skolebestyrelsen og forældrene     Processen

 

 

 Arkitekternes Skolebyggeri

DE FYSISKE RAMMER

Ændring af de fysiske rammer er en god måde at manifestere at her sker en udvikling. Ofte er fysiske ændringer med til at ændre adfærdsmønstre og ruske op i vaner. Skolens fysiske rammer er det første man ser og er derfor en vigtig del af den profil man som skole ønsker at have og sende signal om. De fysiske rammer er vigtige for at skabe et flow i jeres organisation.

Kom væk fra det traditionelle og fastlåsende klasseværelse. De traditionelle fysiske rammer lægge op til at der sker de samme ting på flere steder på samme tid, nemlig i hvert enkelt klasselokale. OECD peger på at der bliver brugt for mange penge på at reducere klassekvotienten i stedet for at understøtte lærernes udvikling og uddannelse. En fysisk ændring kan være med til at underbygge teamsamarbejdet og i længden sparre på udgifter såsom rengøring, aflåsning og vikarbudgetet.

LOOP.bz har stor erfaring med ændringer i både eksisterende miljøer og nybyggeri. LOOP.bz har ledet byggepladser for op til 80 millioner kroner og stået for produktionen af møbler og ombygninger ned til 20.000 kroner. LOOP.bz børster sig af at kunne organisere en ombygning så den, selv mens den står på, bliver et possitivt tillæg den daglige undervisning.

 

ORGANISATIONENS SKOLEBYGGERI

Verden har forandret sig radikalt siden vi udviklede vores skole paradigme. De skoletraditioner vi bygger vores moderne skole på er mange generationer gamle. Traditionerne rækker langt ind i vores opfattelse af opvækst, undervisning, læring og elever for slet ikke at tale om samfundsstrukturer, kommunikation og vidensformidling. Alene det at samfundet og dets virkemåde er så forandret i de seneste generationer uden at skolen på samme måde har forandret sig, må få os til at tænke på mere end blot opdatering.

Mange tror at beslutningerne er det vigtigste og at når først retningen er lagt så er det bare at følge stien, men det er at ramme ved siden af målet. En hvilken som helst form for udvikling er en proces, ikke en proces for at nå et mål, men snarere en proces der er, om det gøres ordentligt, målet i sig selv. Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at løse opgaven. Ingen kan overskue udfordringen alene. Elever, lærere og ledelse arbejder sammen i teams, grupper og netværk, så mange som muligt støtter hinanden i en gensidig undervisning og læringsproces.

LOOP.bz har arbejdet med mange organisationer der stod overfor eller var i gang med en forandringsproces der krævede fysiske ændringer. LOOP.bz har indsigt i hvordan brugerne får ejerskab over både processen og det færdige resultat, så ændringerne bliver en naturlig og positiv del af hverdagen.

 

LEDELSENS SKOLEBYGGERI

Vi er mange, som har svært ved at forstå og vurdere abstrakte modeller og forklaringer. Det vi har brug for er konkretiseringer, eller at se den vaske ægte virkelighed. Hvis ikke man er i stand til at forestille sig den beskrevne fremtid, så vælger man at beskrive og projektere det man kender, det er den eneste mulighed for at være tryg i projektets tilblivelse. Kun små forbedringer som enten tilfældigt opstår eller som kan ses virke i tilsvarende situationer andre steder bliver realiseret. I erkendelse af at beskrivelser, tegninger og metoder er abstraktioner om en projekteret fremtid er det vigtigt at etablere en proces, for ethvert projekts gennemførelse, hvor beslutninger og planer uafbrudt bliver evalueret efterhånden som projektet bliver til og bliver realiseret.

LOOP.bz tilbyder at dele sine erfaringer fra utallige besøg kloden rundt, for defra at trække på nye prøvede tiltag.

LOOP.bz tilbyder samtidig en projektstyringsmodel, hvor beslutninger tages på det tidspunkt hvor viden i projektet er bedst mulig, det vil sige på det senest mulige tidspunkt, vi styrer efter en model, hvor intentioner og ideér jagtes til sidste øjeblik uden at sætte tidsplan eller økonomi til side. Det er en metode til fornyelse og dybtgående forbedringer.

 

 Ledelsens Skolebyggeri

LÆRERNES SKOLEBYGGERI

Lærernes skolebyggeri behøver ikke vente på de store bevillinger, men bør være i konstant dialog om hvordan rammen for undervisning bedst sættes.

Hvorfor lade dig begrænse af de eksisterende fysiske strukturer omkring dig. Som lærer ved du godt at du har langt mere at byde eleverne end hvad rummet ofte tillader. Skolebyggeri behøver ikke kun at være de store ombygninger og nybygninger, det kan også være små ændringer. Ændringer med lys, lyd, temperatur og møbler kan være med til at gøre din og elevernes hverdag rarere. Der er udfordringer nok at tage fat på hver dag når skolendagen starter, det er tosset at dine evner begrænses af den tilfældige bygning du er placeret i.

LOOP.bz har stor rådgivningserfaring indenfor helt almindelige hverdagsudfordringer i læringsmiljøer.

Står din skole overfor en større byggesag er det vigtigt at alle lærernes erfaringer og ideer bliver lyttet til så tidligt som muligt i processen. Lærerne er rygraden i skolen og det er jeres arbejdsplads der står overfor en forandring, det er derfor essentielt at I er med til (og på) de forandringer der besluttes og gennemføres. De bedste skolebyggerier er dem hvor lærerne har en central plads i processen.

LOOP.bz arbejder konkret med lærerinddragelse når der er tale om byggeri på skoler.

 

ELEVERNES SKOLEBYGGERI

Hvis dit skolebyggeri ikke er en merværdi for dine elever mens det pågår så har du de forkerte rådgivere.

Når der bygges om på en skole så ses det oftes som gener for den uddannelse eleverne er ved at tage. Faktum er at en byggeproces er spækket med lærdom indenfor flere faggrupper, og til den virkelighed eleverne lever i og selv skal kunne klare sig i senere i livet. Ved at inddrage eleverne i skolens byggeproces åbner I for en verden af lærerige og spændende oplevelser og eleverne er samtidig med til at gøre processen bedre for organisationen og oftest får skolen et mere værdifuldt resultat.


LOOP.bz arbejder for at elevernes skolebyggeri bliver en win win situation.

 

SKOLEBESTYRELSEN OG FORÆLDRENES SKOLEBYGGERI

Som forældre står man altid lidt udenfor det der sker på skolen. Så når skolen begynder at tale om at de skal bygge om eller der skal bygges nyt, kan det være svært at holde overblik over hvad det betyder for ens børns skolegang.

Det er vigtigt at skolens organisation sørger for at forældrene har tilgang til information om byggeprocessen. At de ved at byggeriet ikke kommer til at kompromittere deres børns uddannelse, at skolen stadig er tryg mens byggeriet står på og at det er tydeligt hvilke ændringer af brug der er i bygningerne.

Forældrene bør inddrages så vidt det er muligt i ombygning af deres børns skole, det har stor værdi for skolen og børnenes uddannelse når forældrene involvere sig.


LOOP.bz har mange års erfaring med at skabe samarbejde mellem institutioner, organisationer og forældre.

 

KOMMUNENS SKOLEBYGGERI

Kommunernes succesvilkår, dem er det næsten umuligt alle at tilfredsstille, der skal vises hensyn til en række forskellige interesser, elever, forældre, lærere, ledelse, politikere, borgere og embedsfolk. Mange ønsker udvikling og nyskabelse, men ingen af interessenterne har helt det samme engagement og interesse i skolens udvikling.

Viden og værdier falder i mange forskellige nuancer hos kommunens interessenter, det er vanskeligt at nå frem til et fælles ønske om forandring. Risikoen for at lade debatten og risikoen for uenighed ligge, er overvældende. Ofte ender alle de gode intentioner i at gøre det vi kender på en lidt mere raffineret måde hvor fornyelse og grundlæggende forbedring derimod udebliver.

LOOP.bz tilbyder at coache alle interessenterne frem til en ny slags konsensus, hvor energien bruges på dels at finde de tiltag der kan opnås consensus omkring, og nok så meget på at finde de tiltag, der ikke nødvendigvis er enighed om, men heller ikke absolut modstand imod. Udvikling nås gennem accept af de øvrige interessenters synspunkter og ønsker, der hvor erkendelsen af at synspunkterne måske ikke rammer egne idéer, men ej heller nødvendigvis skader egne idéer.

 Kommunens Skolebyggeri

ARKITEKTERNES SKOLEBYGGERI

Arkitektens fokus er ofte et spændende og visuelt smukt byggeri, det er vigtigt både for oplevelsen af skolen og for at signalere væsentlighed og værdi. Men det er ikke nok til at skabe en god skole, det væsentlige fokus er indretning og indhold i skolebygningen.

På samme måde som det 20 århundredes kendte samfundsdebattør og kulturformidler Broby-Johansen skabte sætningen “klæder skaber folk” er det vigtigt at forstå at “rum skaber adfærd”. Teaterrummet, kirkerummet, sportshallen, korridoren eller klasserummet er rum, der signalerer rammer for adfærd. Det er vigtigt at designe skolen til den adfærd og undervisning der ønskes prioriteret.

Ønsker vi at underbygge autoritet ser skolen ud på en måde, f.eks. som vi kender den typiske aula skole, hvor overblik og styring har gode vilkår. Ønsker vi uformel samvær og gruppestemning kan det fint ske i en skole af en samling mindre bygninger. Ønsker vi kreativitet, nysgerrighed og engagement er det værd at overveje hvorvidt det traditionelle klasserum, knyttet til en korridor er den rigtige idé.

LOOP.bz tilbyder en grundlæggende dialog med interessenterne om skolens udgangspunkt og værdier, som forudsætning for arkitekternes design, således at arkitekterne kan designe skolen til netop de vilkår interessenterne ønsker at understøtte.

LOOP.bz rådgiver gerne omkring projektet fra idé til ibrugtagning og gerne med årlige opfølgninger for at sikre skolen de bedste vilkår for undervisning.

 

UNDER BYGGERIET

Når en skole skal bygges om eller der skal bygges til fordi der ikke længere er plads er det nødvendigt at gøre mens der stadig er skolevirksomhed i bygningerne. Det er vigtigt at det gøres forsvarligt og sikkert, og det er vigtigt at det er tydeligt for alle i organisationen hvad der bliver ændret og tilføjet.

Det er ofte svært at forestille sig hvordan en bygning og/eller område ændre sig når der bliver bygget og mange kan først se det når byggeriet er undervejs. Det er derfor vigtigt at formidle byggeriet så hurtigt som muligt og hele tiden under byggeriet.

Det er ikke alle der kan læse tegninger og selv for dem der kan, er der nogle gange overraskelser, derfor har LOOP.bz gennem tiden udviklet flere forskellige metoder til at formidle forandringer til kunden og brugerne. LOOP.bz har blandt andet mange erfaringer med at formidle et byggeri både gennem tegninger, gennemgang af byggepladser og fotos der evt er tegnet på for at illustrere forandringerne. 

For den mest succesfulde transformation skal brugernes synspunkter og erfaring med ind i den videre udvikling af byggeriet, efterhånden som byggeriet udvikler sig og bliver bygget. Jo mere færdigbygget et projekt er jo sværere og dyrere er det at ændre, men et projekt der rammer ved siden af hensigten og ønskerne og dermed ikke bliver optimal for brugen er den dyreste løsning man kan vælge.

Der er mange projekter der rammer lidt ved siden af fordi det er så svært at forestille sig hvordan det færdige resultat bliver. Derfor prioriterer LOOP.bz at være så fleksible og åbne som det er muligt uden at miste fokus for værdierne i projektet og økonomien.

 

Vil du vide mere?

 

Jens Guldbæk
Partner

20773101

jens@loop.bz

 

Mie Guldbæk Brøns
Partner

31126700

mie@loop.bz

Se LOOP.bz’ film

LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Skoleudvikling

En kort film om hvordan skolen er bagud i udvikling i forhold til resten af samfundet.

Hellerup skole

Kate Butcher (viceinspektør på Ingleton middle school i England) og Knud Nordentoft (daværende skoleleder på Hellerup skole) fortæller om Hellerup skole, et åbent skolemiljø. Om hvordan det er anderledes og hvorfor man har valgt den form for åbne miljø.

Læs LOOP.bz' blogindlæg 

Lærere og pædagoger forsøger ihærdigt på at forandre skolen til de nye behov, hjælp dem

Der stilles helt nye krav til vores uddannelser end vi har været vant til og end vi kan overskue. Den uforløste udfordring er ...

Læs mere

 

Inklusion kommer efter eksklusion

Inklusion - det nye hit i skolen - er det så for barnets skyld, for de andre børns skyld, eller er det for ...

Læs mere

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Samarbejdsprocesser, der fører til innovativt design

Processen bag skoleudvikling eksemplificeret gennem Hellerup skoles udvikling. Slideshow med speak.

LOOP.bz - what we do

En film om hvordan LOOP.bz arbejder

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Skoleledere

Film fra Maglegårdsskolen. Peter Vinkel, daværende viceskolelinspektør på Maglegårdsskolen, taler om værdigrundlag og udvikling i SKUB-projektet og om hvordan svage børn bliver mere synlige. Knud Nordentoft, daværende skoleleder på Hellerup skole, taler om den nye form for skoleledelse, om brugerindragelse og om hvor vigtigt det er at koncentrere sig om udviklingsaspektet.

Læs LOOP.bz' blogindlæg

Eksklusion og inklusion, derimellem ligger mobning

Vi har skabt et skolemiljø, hvor næsten 2 ud af 10 elever bliver mobbet, det er bare ikke godt nok!

Læs mere

 

Vil du have mere IT i din skole, men har ingen penge?

I Danmark har vi ofte en idé om at tingene skal være ens for alle, for at vi er lige, men der er intet retfærdigt over at mange elever ikke har adgang til IT i deres daglige læringssituation ...

Læs mere

Formidling af byggeri

Dialog og formidling gennem tegninger på foto og referencebilleder er en af de måder vi arbejder på.

 

Klik her for at se nogle hurtige slides der viser hvordan vi blandt andet har arbejdet med at formidle byggeriet undervejs.

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Ordrup skole

Film fra det fysiske miljø på Ordrup. Peter Clausen, bestyrelsesformand, fortæller om hvad udviklingen går ud på. Om at det er vigtigt for ham at der bliver taget højde for hans børns forskelligheder, han giver gode råd til forældre og planlæggere om skoleudviklingsprocesser og siger hvorfor man skal lave skoleudvikling.

Foredrag og oplæg

Innovativ ledelse og proces

Et foredrag om hvordan forandringer bliver en positiv del at processen i stedet for en overraskelse eller forhindring.

Provokerende forandringer

Et foredrag om skolesammenlægninger, hvor LOOP.bz hævder at sammenlægningerne kan bruges til at forbedre skolen.

Læs artiklen

Learning Spaces issue 2.2 har en artikel af LOOP.bz om hvordan vi har arbejdet med at udvikle læringsmiljøer sammen med elever, lærere, designere og arkitekter. Fokus er på læring og på hvordan designet og arkitekturen kan være med til at understøtte den.

Læs artiklen "Before, after and beyond" her.