Mie Guldbæk Brøns taler med eleverne på College De La Salle i Cairo. Foto: LOOP.bz

SKOLEUDVIKLING

Alene det at samfundet og dets virkemåde er så forandret i de seneste generationer uden at skolen på samme måde har forandret sig, må få os til at tænke på mere end blot opdatering. I stedet for at ryge ud i en ufrugtbar vurdering eller kritik af eksisterende skoler og skolesystemer, vil vi hellere snakke om, hvad der gør en god fremtidens skole.

De seneste mere end tyve år, er vores viden om børns læring og forståelse eksploderet. Det er den sammen med vores viden om opvækstvilkårenes betydning for personlighedsdannelsen. En god skole tilrettelægger sin uddannelse med basis i den viden vi til enhver tid har om læring og om personlighedsdannelse.

Der er brug for øget fokus på læringsrum og læringsmiljøer i fremtidens skole. Især efter gennemførslen af skolereform 2014.

I LOOP.bz arbejder vi med at rådgive skoler til hvordan de kommer videre i deres udvikling, hvordan man kan kickstarte og underbygge en ny udvikling, og hvordan man finder frem til hvilken retning man som skole gerne vil bevæge sig i.

 

Klik her for at læse mere om vores tanker vedrørende Processen eller den Understøttende undervisning

Scroll eller klik for at læse mere om skoleudvikling for: Ledelsen     Lærerne     Eleverne     Skolebestyrelsen og forældrene     De fysiske rammer     Organisationen

 

 

Skoleudvikling For Ledelsen

SKOLEUDVIKLING FOR LEDELSEN

Vores erfaringer viser at det kræver en god ledelse før man kan have en god skole. En skoleledelse har dermed et meget stort ansvar og det er ikke altid let at lede den daglige gang på en skole samtidig med at man starter en udvikling i en ny retning, eller puster liv i ilden på den udvikling der allerede er taget initiativ til.

Det er fristende at lade sin frustration over alt det der er uden for ledelsens magt blive en del af ledelsesstilen, men det er ikke særlig frugtbart. Det er vigtigt i stedet at fokusere på det der kan ændres inden for rammerne og bruge energien på denne udvikling.

LOOP.bz har stor erfaring med, gennem samtale, at fokuserer det arbejde en ledelse lægger for dagen. LOOP.bz er eksperter i at få de bedste initiativer frem og til at facilitere den proces der får en ledelse til at sparke røv.

 

SKOLEUDVIKLING FOR LÆRERNE

Når en skole har besluttet sig for at starte en udvikling i en ny retning så er det lærerne der skal holde den igang, det er lærerne der er rygraden i skolen og en udvikling kan kun ske når lærerne er med om bord. Dygtige lærere har altid travlt. Der er nemlig mange ting der skal laves hver dag og der er ikke to dage der er de samme på en skole.

De mange udfordringer der opstår hver dag når man arbejder med børn fylder ofte timerne før man har nået at se sig om. Det er derfor vigtigt at man har en ordentlig organisation der sørger for at alle har de roller der passer bedst til deres kompetencer. Det er også vigtigt at der er plads til personlig og professionel udvikling for at organisationen kan forblive levende og innovativ.

LOOP.bz har stor erfaring med at arbejde med teams som den objektive coach med indsigt i en skoleorganisations hverdag. LOOP.bz arbejder ud fra en lyttende tilgang til lærernes behov og ønsker og altid med øje for hvad der giver mening i en samlet kontekst og for skolen som helhed.

 

SKOLEUDVIKLING FOR ELEVERNE

Uden elever er der ikke nogen grund til at have en skole, det gør automatisk eleverne til de vigtigste i hele skolens organisation og udformning.

Det kan være vanskeligt at sætte eleverne i centrum når det kommer til udviklingen af selve skolen. Der er mange krav til hvad eleverne skal arbejde med og nå i løbet af året og det er sjældent indlysende hvordan inddragelse i udviklingsprocessen kan være en styrkelse af denne frem for en tidsrøver fra de andre vigtigte opgaver.

LOOP.bz har igennem mange år prioriteret arbejdet med eleverne i udviklingsprocesserne. Eleverne er en ressource der sikre en bedre proces og samtidig kan de gennem arbejdet med deres egen institution sikre en bedre og mere reflekteret læringsproces for dem selv.

 

SKOLEUDVIKLING FOR SKOLEBESTYRELSEN OG FORÆLDRENE

Skolebestyrelsens rolle er vigtig i en udviklingsproces. Skolebestyrelsesposter er besat af mennesker der vil deres børns bedste, og gerne vil bidrage med de erfaringer de selv har fra deres eget liv og erhverv.

Det er vigtigt at oplyse/uddanne sin skolebestyrelse i moderne læringsteorier, så forældrene ikke falder tilbage til egne erfaringer fra skoletiden. Ligeledes er det vigtigt at holde for øje at deres erfaringer fra erhvervslivet bliver værdsat af dem der sidder med fra skoleverdenen. Det er når der er plads til de forskellige roller vi bidrager med, at en skolebestyrelse kan være en berigende kræft i skolens udvikling.

LOOP.bz har mange gode erfaringer med at tale for og med skolebestyrelser og forældre, både når det kommer til at præsentere en ny idé, til at lytte til nye ideer og frustrationer, og til at åbne op for forældrenes rolle, samarbejde og bidrag i en udvilklingsproces.

 

Skoleudvikling For Eleverne

SKOLEUDVIKLING OG DE FYSISKE RAMMER

De fysiske rammer er ofte overset når vi taler udvikling uden ombygning, men ændring af de fysiske rammer er en god måde at manifestere en ændring og ofte er fysiske ændringer med til at ændre adfærdsmønstre og ruske op i vaner. Skolens fysiske rammer er ydermere det første udefrakommende (såsom forældre, kommune og nye børn) ser og er derfor en vigtig del af den profil man som skole ønsker at have og sende signal om.

Mange skoler har i dag den samme fysiske ramme til at imødekomme forskellige former for arbejde, men der er stor forskel på hvad der er den bedste ramme alt afhængig af hvad man skal lave. Hvis en større gruppe eller klasse skal have instruktioner eller en forelæsning, er det vigtigt at alle kan se og høre læreren og at de tilhørende ikke let kommer til at forstyrre hinanden, derfor kræves en akustik, belysning og opsætning der er tiltænkt denne situation. Når eleverne derefter skal lave gruppearbejde og nogle måske arbejde individuelt, er denne opsætning ikke længere optimal og kan ligefrem være en hemsko for det videre arbejde. Få ændringer kan være nok til at forbedre situationen, hvorimod der i andre tilfælde skal der store ændringre til.

LOOP.bz har stor erfaring med både små og store ændringer af eksisterende fysiske miljøer. LOOP.bz har opbygget en række tips og triks til hvordan man, for få penge, kan skabe en helt ny stemning og flow i et område og hvordan man kan arbejde med simple robuste løsninger der ikke kræver stor vedligeholdelse eller ekstra arbejde for rengøringspersonalet.

 

SKOLEUDVIKLING OG ORGANISATIONEN

Det store pres fra forældre, politikere og ikke mindst medierne har skabt en kultur hvor det har været forbudt for folkeskolen at fejle. Det har smittet ned igennem hele organisationen og i dag er der få skoler der er stolte af at lære af deres fejl. Mange lærere er nervøse ved at deres undervisning bliver superviseret fordi de er ræd for at fejl skal blive påpeget og eleverne er bange for selv at gøre fejl - ingen vil peges fingre ad.

Klasseværelset er et ensomt sted for en lærer og skolen er efterhånden den eneste arbejdsplads hvor vi forventer at man skal kunne løfte en opgave helt alene. Det er virkelig at gøre det op ad bakke for os selv, at vi oven i købet forventer, at vi kan lære børn at arbejde sammen og udvikle sociale kompetencer uden at vise dem voksne i sådanne relationer.

Denne kultur må der gøres op med hvis man vil have et frugtbart læringsmiljø. For at man fortløbende kan udvikle sig (om man er barn, voksen eller organisation) kræves det at man lærer af sine fejl, at man fra-lærer og gen-lærer teknikker, vaner og praktikker. Verden udenfor skolen bliver mere og mere sammenknyttet, forbundet via internet og hurtige og billige rejser. Vi samarbejder mere end nogen sinde før og det på kryds og tværs af kulturer, sprog og fag.

Skolens forudsætning for succes er anerkendelse af og tilrettelæggelse efter dette eneste faste ufravigelige og generelle vilkår: at eleverne er (præcis som de er og forskellige som de er) vilkåret for skolens eksistens. Det gælder uanset deres baggrund, udvikling og muligheder. Skolerne kan derfor ikke være helt ens, dertil er forskellige elevers vilkår for mangfoldige. Ligeledes kan uddannelsen på samme skole heller ikke være helt ens og læringen i de enkelte klasser eller grupper på skolen kan heller ikke være helt ens. For at sikre denne mangfoldighed og tilgang til samarbejde og sociale relationer er det vigtigt at elever og lærere arbejder sammen i teams, grupper og netværk, hvor de kan støtte hinanden og drage nytte af hinandens forskelligheder.

Skolens kultur bør afspejle den verden den befinder sig i og skolens organisation bør være rede til at understøtte lærere, elever og ledelse i disse hurtigt udviklende miljøer og arbejdsforhold.

LOOP.bz arbejder med skoleledelser og organisationer over hele verden i et samarbejde om at skabe legende og udviklende organisationer hvor man ikke er bange for at lære af sine fejltrin. Det er udfordrende at skabe og fastholde en innovativ organisation i en så kulturbærende institution som skolen, og det er essentielt for at bevare betydningen af skolen i samfundet.

Vil du vide mere?

 

Jens Guldbæk
Partner

20773101

jens@loop.bz

 

Mie Guldbæk Brøns
Partner

31126700

mie@loop.bz

Se LOOP.bz’ film

LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Skoleudvikling

En kort film om hvordan skolen er bagud i udvikling i forhold til resten af samfundet.

Hellerup skole

Kate Butcher (viceinspektør på Ingleton middle school i England) og Knud Nordentoft (daværende skoleleder på Hellerup skole) fortæller om Hellerup skole, et åbent skolemiljø. Om hvordan det er anderledes og hvorfor man har valgt den form for åbne miljø.

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Skoleledere

Film fra Maglegårdsskolen. Peter Vinkel, daværende viceskolelinspektør på Maglegårdsskolen, taler om værdigrundlag og udvikling i SKUB-projektet og om hvordan svage børn bliver mere synlige. Knud Nordentoft, daværende skoleleder på Hellerup skole, taler om den nye form for skoleledelse, om brugerindragelse og om hvor vigtigt det er at koncentrere sig om udviklingsaspektet.

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Lærere

Video fra læringsmiljøerne på Maglegårdsskolen. Kim Menne og Esther Amping, lærere på Maglegårdsskolen og Anne-Marie Gottlieb og Michael Paulsen, lærere fra Tjørnegaardsskolen om Børns læringsprocesser.

Læsehjerner & klapborde

Elever, lærere, ledelse og skolebestyrelse fortæller om den flexible skole og undervisningen.

Undervisning

Eksempler fra undervisningen i mangfoldige læringsmiljøer med kommentarer fra elever, lærere og ledelse.

 

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Børn

Elever om deres læringsprocesser og læringssituation.

 

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Ordrup skole

Film fra det fysiske miljø på Ordrup. Peter Clausen, bestyrelsesformand, fortæller om hvad udviklingen går ud på. Om at det er vigtigt for ham at der bliver taget højde for hans børns forskelligheder, han giver gode råd til forældre og planlæggere om skoleudviklingsprocesser og siger hvorfor man skal lave skoleudvikling.

Se LOOP.bz’ film

På LOOP.bz' Youtubekanal kan du se film om skoleudvikling og om hvordan vi arbejder.

Her er nogle direkte link til nogle udvalgte korte film:

Undervisning

Eksempler fra undervisningen i mangfoldige læringsmiljøer med kommentarer fra elever, lærere og ledelse.

Physical environment

En kort inspirationsfilm om fysiske undervisningsmiljøer.

 

Læs artiklen

The Age, den største avis i Melbourne, interviewede i 2011 Jens om skoleudvikling.

Læs artiklen her